Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Advertentie: een door Opdrachtgever geplaatste uiting op de Site als gevolg van de door MYtaxjob.nl aangeboden Diensten.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Diensten: een door MYtaxjob.nl aangeboden dienst, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie op de Site, respectievelijk een abonnement tot het verkrijgen van toegang tot de op de Site geëxploiteerde CV databank, het plaatsen van bedrijfsinformatie op de Site, het plaatsen van een banner op de Site, etc..

MYtaxjob.nl: een divisie van Belgaco B.V..

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Overeenkomst(en): schriftelijke bevestiging van danwel de plaatsing door MYtaxjob.nl van haar aangeboden Diensten aan Opdrachtgever.

Partijen: Opdrachtgever en MYtaxjob.nl.

Site: de door MYtaxjob.nl op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres www.mytaxjob.nl

Artikel 2 - Algemeen

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van MYtaxjob.nl.

2.2

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door MYtaxjob.nl niet van toepassing verklaard.

2.4

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MYtaxjob.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5

MYtaxjob.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3 - Aanbieding en Overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen van MYtaxjob.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. MYtaxjob.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

3.2

Eerst door de schriftelijke (order) bevestiging van Mytaxjob.nl of door de feitelijke uitvoering door MYtaxjob.nl komt de Overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden MYtaxjob.nl slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door MYtaxjob.nl zijn bevestigd c.q. feitelijk door MYtaxjob.nl zijn uitgevoerd.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's (€), exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij MYtaxjob.nl.

4.2

MYtaxjob.nl brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum betalen.

4.3

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 (vijftien)% van de verschuldigde hoofdsom die in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.

4.4

MYtaxjob.nl behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. MYtaxjob.nl zal een dergelijke tariefherziening minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen. De tariefherziening zal niet van toepassing zijn op reeds verkregen flex credits van Opdrachtgever voor de datum van de tariefherziening.

4.5

MYtaxjob.nl is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens MYtaxjob.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat MYtaxjob.nl tot uitvoering van de Diensten overgaat.

Artikel 5 - Plaatsen van advertenties

5.1

MYtaxjob.nl biedt de volgende Diensten aan op de Site:

  • Het plaatsen van vacatures in de vacature database;
  • Banner plaatsingen;
  • Fiscale nieuwsbrief service;
  • Abonnement op de CV-databank;
  • Bedrijfspresentaties;
  • Het plaatsen van stages.

5.2

Opdrachtgever verstrekt aan MYtaxjob.nl alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor MYtaxjob.nl voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds die voortvloeien uit een Overeenkomst die ziet op het verstrekken van de Diensten.

5.3

Materiaal ten behoeve van plaatsing van Advertenties dient door Opdrachtgever te worden aangeleverd conform de daartoe gestelde richtlijnen van MYtaxjob.nl. Deze richtlijnen zijn gepubliceerd op de Site en kunnen eveneens worden opgevraagd bij sales@mytaxjob.nl.

5.4

Indien de plaatsing van de Advertentie voor de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1

De totale aansprakelijkheid van MYtaxjob.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Diensten is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever aan MYtaxjob.nl verschuldigd is voor de Diensten. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

6.2

De aansprakelijkheid van MYtaxjob.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 6.1 is uitgesloten.

6.3

MYtaxjob.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance problemen. Opdrachtgever vrijwaart MYtaxjob.nl voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

6.4

MYtaxjob.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch is er enkel recht tot terugvordering van reeds betaalde bedragen door Opdrachtgever voor het mogelijk niet langer beschikbaar zijn van kandidaten in de CV database wanneer een Opdrachtgever een CV check heeft gemaakt.

Artikel 7 - Beëindiging

7.1

Ieder der Partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor de Diensten door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst.

7.2

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij MYtaxjob.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die MYtaxjob.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 8 - Overmacht

8.1

Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van MYtaxjob.nl.

8.2

Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9 - Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de Diensten en/of Overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij MYtaxjob.nl of haar licentiegevers.

Artikel 10 - Persoonsgegevens

MYtaxjob.nl legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de Diensten en/of Overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van de dienstverlening contact hebben met MYtaxjob.nl. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van MYtaxjob.nl. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie per e-mail dan kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan: support@mytaxjob.nl.

Artikel 11 - Onderhoud

MYtaxjob.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door de Vennootschap te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens MYtaxjob.nl ontstaat.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

12.1

De overeenkomst tussen MYtaxjob.nl en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

12.2

De geschillen welke tussen MYtaxjob.nl en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door MYtaxjob.nl met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.