Privacy statement

MYtaxjob.nl respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.mytaxjob.nl (hierna: "Site"). MYtaxjob.nl gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en MYtaxjob.nl wordt beheerst door het Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. MYtaxjob.nl heeft de verwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Inhoud

1. Wie is MYtaxjob.nl?

2. Welke gegevens worden door MYtaxjob.nl verwerkt?

3. Met welk doel verwerkt MYtaxjob.nl gegevens?

4. Aan wie verstrekt MYtaxjob.nl gegevens?

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt MYtaxjob.nl deze?

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van MYtaxjob.nl?

7. Hoe beschermt MYtaxjob.nl uw gegevens?

8. Welke rechten hebt u?

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wie is MYtaxjob.nl?

MYtaxjob.nl is een divisie van Belgaco B.V. welke vennootschap de Site www.mytaxjob.nl exploiteert. De Site is een advertentieplatform waar bedrijven en kandidaten bij elkaar worden gebracht, door het plaatsen van CV's, vacatures, banners, etc.. Belgaco B.V. is gevestigd aan de Burg. Stramanweg 108-T, 1101 AA te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34265179.

2. Welke gegevens worden door MYtaxjob.nl verwerkt?

Indien u aangeeft de e-mailnieuwsbrief van MYtaxjob.nl te willen ontvangen, zullen uw naam en e-mailadres verwerkt worden. Indien u zich wenst te registreren op MYtaxjob.nl, zullen uw e- mailadres en regio verwerkt worden. Voor het gratis plaatsen van een CV op de Site dient u zich te registreren. Tevens dient u uw naam, adres, woonplaats (samen: NAW-gegevens), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en, eventueel, titulatuur op te geven op de Site. Ook dient u uiteraard overige CV-gegevens, zoals uw opleiding, te verstrekken. Deze gegevens worden door MYtaxjob.nl verwerkt. Van alle bezoekers van de Site worden door MYtaxjob.nl gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).

3. Voor welke doeleinden verwerkt MYtaxjob.nl gegevens?

Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Uw e-mailadres en regio zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden teneinde u te voorzien van een nieuw wachtwoord en/of uw accountgegevens. MYtaxjob.nl verwerkt uw e-mailadres en de overige gegevens zoals omschreven onder 2 om, indien u dit wenst, uw CV op de Site te plaatsen en werkgevers en/of intermediairs hiermee in staat te stellen te beoordelen of uw CV aansluit op de betreffende vacature en eventueel contact met u op te nemen.

4. Aan wie verstrekt MYtaxjob.nl gegevens?

MYtaxjob.nl zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. MYtaxjob.nl kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan MYtaxjob.nl. MYtaxjob.nl behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) MYtaxjob.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. MYtaxjob.nl zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site of een advertentie in een landelijk dagblad. Uw op de Site geplaatste CV kan uitsluitend volledig bekeken worden door werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een wachtwoord of een referentie nummer. MYtaxjob.nl adviseert u uw CV anoniem te plaatsen. MYtaxjob.nl kan niet garanderen dat u niet benaderd wordt door werkgevers en/of intermediairs indien u alsnog persoonlijke gegevens in uw CV vermeld. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een wachtwoord of referentie nummer van MYtaxjob.nl mogen uw CV en contactgegevens uitsluitend gebruiken om u te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature. Indien u echter om andere redenen wordt of bent benaderd, kunt u dit misbruik melden bij MYtaxjob.nl via misbruik@mytaxjob.nl. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van MYtaxjob.nl mogen uw CV niet openbaar maken, kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, tenzij u hier toestemming voor geeft aan de desbetreffende werkgever en/of intermediair. Indien u dit echter toch constateert, kunt u dit misbruik melden bij MYtaxjob.nl via misbbruik@mytaxjob.nl.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt MYtaxjob.nl deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Site. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat MYtaxjob.nl zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt MYtaxjob.nl uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan MYtaxjob.nl haar Site en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Site wel negatief beïnvloed kunnen worden.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van MYtaxjob.nl?

De Site bevat links naar websites van derden. MYtaxjob.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Evenmin is MYtaxjob.nl verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door werkgevers en/of intermediairs.

7. Hoe beschermt MYtaxjob.nl uw gegevens?

MYtaxjob.nl draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht MYtaxjob.nl te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. MYtaxjob.nl zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u MYtaxjob.nl verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal MYtaxjob.nl in ieder geval binnen vier weken reageren.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien MYtaxjob.nl mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van MYtaxjob.nl dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@mytaxjob.nl